REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GAMPRE.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

Serwis internetowy Gampre zwany dalej Serwisem to usługa umożliwiająca rywalizację w sportach elektronicznych oferowana przez serwis internetowy w domenie www.gampre.pl

Organizatorem Gampre jest Grezly Sp. Z o. o. z siedzibą w Szczecinie , Al. Papieża Jana Pawła II, nr 32/9, 70-453 Szczecin, o numerze NIP 851-326-37-43, o numerze REGON 389866301, zwana dalej Organizatorem. Serwis arrMY będzie dalej zwany Serwisem.

Administratorem jest podmiot upoważniony przez Organizatora do sprawowania pieczy nad przebiegiem rozgrywek oraz funkcjonowaniem Serwisu.

Kontakt z Administratorami rozgrywek można nawiązać poprzez komunikatory: Discord (https://discord.com/invite/TJfDSCPvtv). Wiadomości wysłane w innych miejscach poza podanymi mogą zostać zignorowane.

Użytkownikiem Gampre jest osoba posiadająca założone i aktywowane konto w Serwisie, która uzyskała akceptację uczestnictwa w projekcie Gampre, bądź znalazła się w nim poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia. W dalszej części niniejszego Regulaminu zwana Użytkownikiem.

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie. Należy stosować się do określonych zasad: https://www.heuristic.pl/blog/internet/Netykieta-podstawowe-zasady-jak-byc-zawsze-mile-widzianym-internauta;116.html (dostęp: 31.11.2021 r.).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym Regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu. Złamanie Regulaminu może prowadzić do czasowego lub stałego zawieszenia w prawach Użytkownika Serwisu.

Powoływanie się na brak znajomości niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych regulaminów Serwisu nie stanowi usprawiedliwienia dla żadnego ich naruszenia.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania i publikowania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym pornografii, stosowania gróźb bezprawnych, reklamowania narkotyków i naruszania praw autorskich osób trzecich.

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników, korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty, umieszczania odnośników do stron, które publikują treści niezgodne z prawem lub takie, które pozostają w konflikcie z polskim bądź międzynarodowym prawem bądź niniejszym Regulaminem.

Użytkownikowi zabrania się przesyłania plików zainfekowanych wirusami, przesyłania danych, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub własnością przemysłową, do których Użytkownik nie posiada praw.

Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który negatywnie wpływa na dostęp innych Użytkowników do Serwisu.

Wszelkie próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu lub jego oprogramowania będą zgłaszane odpowiednim służbom.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania w miejscu niedostępnym dla innych osób.

W przypadku podejrzenia, że Użytkownik zarejestrował się używając nieprawdziwych danych, bądź poprzez takie zarejestrowanie próbował ominąć inne zakazy, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego konta Użytkownika, a opisane zachowanie będzie zgłaszane odpowiednim służbom. Serwis i świadczone przez niego usługi są chronione prawami autorskimi zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.

Zabrania się korzystać z Serwisu dla własnych celów komercyjnych (handlowych), takich jak sprzedaż produktów i usług własnych lub osób trzecich. Nie dotyczy streamowania (transmitowania swoich meczów) przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

Zakazuje się Użytkownikowi oszukiwać lub używać oprogramowania w celu uzyskania niesprawiedliwej przewagi podczas gry w Serwisie.

§ 2 Dane osobowe Użytkownika

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są w zakładce “Polityka Prywatności”.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie konta, które Użytkownik zakłada samodzielnie w procesie rejestracji na stronie Serwisu.

Użytkownik w procesie rejestracji podaje dane osobowe, które są gromadzone i przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w zakładce “Polityka Prywatności”.

Dokonanie pełnej rejestracji konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu, w szczególności z udziału w ligach, turniejach oraz dokonywania zakupów w sklepie.

§ 4 Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony dostępu do swojego konta w Serwisie, w szczególności poprzez zapobieganie niechcianemu ujawnieniu loginu oraz hasła do konta w Serwisie.

Wszelkie zachowania Użytkownika, które w jakikolwiek sposób zostaną uznane przez Serwis za szkodliwe dla zachowania integralności, sprawiedliwości i uczciwości w funkcjonowaniu Serwisu są niedozwolone i skutkować mogą nałożeniem na Użytkownika blokady konta. Wyżej wymienione niedozwolone zachowania mogą obejmować między innymi:

 • wykorzystywanie bądź udostępnianie zewnętrznych programów, wirusów i innych złośliwych kodów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont innych użytkowników, ich danych osobowych, bądź wpływania na działanie Serwisu;
 • korzystanie z Serwisu w celu nieautoryzowanej reklamy podmiotów zewnętrznych, w szczególności w celu nakłaniania użytkowników Serwisu do rejestracji w konkurencyjnych względem Gampre serwisach;
 • korzystanie z Serwisu w celu rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, wulgarnych, zawierających groźby, zniesławiających, naruszających prawa do wizerunku osób trzecich, obscenicznych, bluźnierczych, zachęcających do zachowań niezgodnych z prawem, będących przestępstwem bądź w inny sposób prowadzących do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej, bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu reklamujących zewnętrzne, niepowiązane z Serwisem produkty;
 • korzystanie przez Użytkownika z zewnętrznego oprogramowania wspomagającego rozgrywkę (tzw. cheats);

W przypadku zaobserwowania tożsamych działań Serwis ma prawo do niezwłocznego usunięcia niedozwolonych treści oraz nałożenia blokady na konto oraz ograniczenia dostępu do Serwisu Użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa do publikowania w obrębie Serwisu żadnych treści objętych prawami autorskimi, znakami towarowymi bądź handlowymi, tudzież innymi prawami intelektualnymi bez uprzedniej zgody ich posiadacza. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieuprawnioną publikację takich materiałów.

Poprzez udział w oferowanych przez Serwis rozgrywkach, ligach, turniejach i innych, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis wszelkich materiałów związanych z udziałem Użytkownika w oferowanych przez Serwis funkcjach, w tym gameplayu w postaci zdjęć, nagrań audio i wideo, nickname’u Użytkownika, jego avataru, głosu oraz wszelkich publicznych danych udostępnionych w profilu Użytkownika dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych, reklamowych i handlowych, realizowanych za pośrednictwem wszelkich dostępnych zgodnie z aktualną wiedzą techniczną środków. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie nie są ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

§ 5 Ogłoszenia

Zakładka “Ogłoszenia” umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu publikowanie własnych oraz odpowiadanie za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie na ogłoszenia dotyczące:

 • poszukiwania partnerów do gry w grach wspieranych przez Serwis;
 • organizacji meczów w grach wspieranych przez Serwis;
 • innych treści związanych bezpośrednio z poszukiwaniem partnerów do gry, poszukiwaniem drużyny, organizacją meczów, sparingów etc. w grach wspieranych przez Serwis;
 • Publikacja ogłoszenia w zakładce “Ogłoszenia” wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie.
 • Warunkiem opublikowania ogłoszenia Użytkownika jest prawidłowe wypełnienie wymaganych danych oraz informacji, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu.
 • Ogłoszenia publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści niezgodnych z Regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, złośliwe, obraźliwe, nieprzyzwoite i niestosowne, bądź sugerujących powiązanie autora ogłoszenia z Serwisem.
 • W razie stwierdzenia naruszenia zasad opisanych w treści niniejszego paragrafu, Administrator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia oraz ograniczenia, bądź zablokowania Użytkownikowi dalszego dostępu do Serwisu.

§ 6 Newsletter

Serwis po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika i skorzystaniu przez niego z funkcji Newslettera ma prawo wysyłać na podany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail cykliczne wiadomości, mogące zawierać informacje handlowe w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z funkcji Newslettera, poprzez stosowną dyspozycję w ustawieniach swojego konta bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej takie żądanie, wysłanej na adres [email protected]. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu musi zostać nadana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji konta, którego dotyczy żądanie.

§ 7 Forum

Funkcja “Forum” umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom udział w dyskusjach, prowadzonych na Forum Serwisu, w tym do zakładania własnych wątków oraz komentowania i oceniania treści dodawanych przez innych Użytkowników. Wszystkie wątki i komentarze publikowane na forum są widoczne dla każdego, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

Do dodawania własnych wątków oraz komentowania i oceniania treści dodawanych przez innych Użytkowników niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie i korzystanie z założonego w ten sposób konta. Podczas korzystania z forum Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w treści § 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

Naruszenie zasad określonych w treści ust. 3 niniejszego paragrafu może skutkować nałożeniem przez Serwis kar w postaci ograniczenia dostępu do niektórych funkcji forum lub nawet całkowitego zbanowania Użytkownika na forum lub w Serwisie.

§ 8 Punkty Gampre Pesos

W obrębie Serwisu funkcjonuje wewnętrzna, cyfrowa waluta zwana Punktami Gampre Pesos, która umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie dostępnym w Serwisie.

Wpłaty do Serwisu w celu pozyskania Punktów Gampre Pesos księgowane są niezwłocznie po otrzymaniu transakcji.

Punkty Gampre Pesos Użytkownik zdobywa poprzez aktywności w Serwisie określone w zakładce dostępnej pod adresem (https://www.gampre.pl/sklep/pesos/) lub poprzez zakup w Sklepie na stronie Serwisu.

Punkty Gampre Pesos nie podlegają sprzedaży zewnętrznej jak i wymianie wewnętrznej między Użytkownikami. Wszelkie próby zwiększenia swojego budżetu w Serwisie, inne niż oferowane przez Serwis, będą karane poprzez odebranie Użytkownikowi Punktów Gampre Pesos nabytych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, ograniczenie Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcji Serwisu, bądź całkowite zablokowanie dostępu do konta Użytkownika. Punkty Gampre Pesos nie mogą być stosowane zamiennie ani wymieniane na realną walutę, bądź inne środki płatnicze.

Zabronione jest pozyskiwanie Punktów Gampre Pesos w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

Zabronione jest oferowanie Punktów Gampre Pesos jako nagrody w organizowanym przez Użytkownika turnieju bez uprzedniego uzyskania zgody Serwisu.

W razie ujawnienia naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu niniejszego paragrafu, Serwis odejmie z salda Użytkownika wszystkie Punkty Game Pesos zdobyte od chwili dokonania naruszenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Punktów Gampre Pesos w ciągu 24h, jeżeli przedmiot umowy nie został przez niego użyty. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość informującą o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem maila - [email protected]. Wszelkie reklamacje związane z Punktami Gampre Pesos będą rozpatrywane i rozwiązywane w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

W momencie, gdy konto Użytkownika zostanie usunięte, Punkty Gampre Pesos pozostają w posiadaniu Serwisu. 1 stycznia każdego roku będzie miała miejsce procedura korekty salda określonego w e$, która związana będzie z usunięciem z profilu użytkownika przeterminowanych punktów. Dotyczy ona e$, które zostały zaksięgowane w profilu użytkownika dawniej niż 365 dni od daty aktywowania procedury. Miesiąc przed uruchomieniem tej czynności użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, ile punktów będzie podlegało przeterminowaniu.

§ 9 Sklep

Procedura zakupu rozpoczyna się przez dodanie produktu do koszyka, przejście do koszyka, przejście do realizacji płatności i uzupełnienie danych niezbędnych do dostawy produktu (za pomocą Konta lub bez rejestracji).

Następnie dokonywany jest wybór sposobu płatności, dostawy i akceptacja Regulaminu.

W celu realizacji zamówienia należy wybrać opcję „Kupuję i płacę” co skutkuje złożeniem w Serwisie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Serwisu wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie - skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. W przypadku wyboru płatności innej niż za pobraniem, Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Serwis ma prawo anulować zamówienie.

Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie Serwisu zrealizowana będzie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do Serwisu.

Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie Serwisu realizowana będzie tylko na terenie Polski. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Seriws niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Użytkownika, zaoferuje mu Towar zastępczy lub zwrot otrzymanej przez niego sumy pieniężnej. Wybór Użytkownika jest w tym zakresie dla Serwisu wiążący, a brak wyboru uważa się za wybór zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej.

Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem przesyłki pocztowej dostarczanej przez Poczta Polska SA. lub kurierskiej, dostarczanej przez DHL.

Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem płatności online bądź za pośrednictwem Punktów Gampre Pesos. Płatności online obsługuje Payments Lab sp. z o.o. operator bramki dpay.pl. Kontakt w sprawie reklamacji płatności: mailto:[email protected].

Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e- mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w treści § 10 niniejszego Regulaminu “Reklamacje”. Jeżeli Kupujący nie odebrał wysyłki i została ona zwrócona na adres Sprzedawcy, istnieje możliwość ponownego wysłania produktu na adres Kupującego. Koszty ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§ 10 Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta Gampre, Usług oferowanych przez Gampre oraz sprzętu dostępnego w Sklepie należy kierować na adres e-mail: [email protected].

Rozpatrzenie reklamacji przez Serwis dotyczące jakichkolwiek usług oferowanych w Serwisie nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia Reklamacji.

Użytkownik posiada 14 dni od dnia zakupu na odstąpienie od umowy i zwrot sprzętu oferowanego w Sklepie po uprzednim poinformowaniu Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Koszt zwrotów sprzętu ponosi Użytkownik.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

Serwis korzysta z materiałów chronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), znaków towarowych oraz innych informacji chronionych prawnie na mocy odrębnych ustaw, takich jak tekst, zdjęcia, materiały wideo, grafiki, muzyka oraz dźwięk i oprogramowanie stosowane przez Serwis.

Użytkownik nie posiada prawa do wykorzystywania, publikowania, przesyłania, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych ani modyfikowania bądź wykorzystywania w części lub w całości treści publikowanych w Serwisie bez uprzedniego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody Serwisu, bądź na podstawie uprawnień określonych w przepisach Ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r.. Użytkownik potwierdza, że poprzez rejestrację i korzystanie z Serwisu nie nabywa żadnych praw własności do materiałów, do których uzyskał dostęp, bądź korzysta za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie wykorzystywanie w Serwisie grafiki, logo, layout strony, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są wyłączną własnością Serwisu i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi produktami usługowymi, w szczególności w celu wprowadzania konsumentów w błąd, bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.

§ 12 Zmiany w Regulaminie

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz dodawania bądź usuwania określonych jego postanowień w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany, dodawanie bądź usuwanie postanowień Regulaminu powinno być niezwłocznie komunikowane wszystkim Użytkownikom w sposób, który w największym stopniu gwarantuje dotarcie do Użytkowników. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po poinformowaniu o wprowadzonych zmianach równoznaczne jest z akceptacją przez niego Regulaminu w zmienionej, aktualnej formie.

§ 13 Ograniczenie odpowiedzialności Serwisu

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik korzysta z usług Serwisu na własne ryzyko. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w następstwie korzystania z usług Serwisu, nawet w przypadku, w którym Organizator świadomy był możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od treści niniejszego paragrafu, w razie ograniczenia wyłączenia odpowiedzialności Serwisu w szczególności za pośrednictwem prawomocnego orzeczenia, Serwis odpowiada za szkody poniesione przez Użytkowników tylko do kwoty, którą Użytkownik uiścił na konto Serwisu w związku z korzystaniem z jego usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

Serwis uprawniony jest do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie na podstawie § 12 niniejszego Regulaminu.

Zmiany w Regulaminie o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wchodzą w życie z zachowaniem 7-dniowego okresu przejściowego, liczonego od dnia opublikowania Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający wszystkim Użytkownikom zapoznanie się z nim.

Wszelkie zmiany zostaną uprzednio opublikowane w Serwisie w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią.

W sprawach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Organizatora rozgrywek. Administrator dołoży wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji spornych, a w razie ich wystąpienia - aby zostały niezwłocznie rozwiązane z możliwie największą korzyścią dla obu stron.

W sytuacji gdy, pracownik bądź członek obsługi Serwisu złamie zasady zachowania poufności, bądź funkcjonowania Serwisu, Serwis ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań w celu ustalenia winnego oraz wyciągnięcia wobec niego stosownych konsekwencji.

Jeżeli kwestia poruszona w Regulaminie występuje w innym Regulaminie, liście zasad bądź innym ogólnodostępnym miejscu w Serwisie, a jego treść jest rozbieżna z treścią postanowienia w Regulaminie, za nadrzędne należy uznać postanowienia Regulaminu.