Ten turniej się zakończył
Komunikaty
Tutaj pojawią się komunikaty administratorów turnieju.

Regulamin turnieju (Rockstar Energy CUP)

§1 Słownik pojęć

(a) Organizator – beloud sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374918, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 142748955 oraz NIP: 521-358-97-23

(b) Turniej – rozgrywki Counter-Strike: Global Offensive o charakterze sportowym pod nazwą „Rockstar Energy CUP” organizowane i zarządzane przez Organizatora. Turniej odbywa się w terminie 01-05.09.2021. Rozgrywki są przeprowadzone online (przez Internet) za pomocą udostępnionych uczestnikom platform i serwerów. Turniej rozgrywany jest według harmonogramu podanego na kanałach social media

(c) Harmonogram – oficjalny kalendarz i terminarz rozgrywek, prezentujący system rozgrywek, czas ich realizacji i system awansów.

(d) Uczestnik – zawodnik – os. fizyczna biorąca udział w Turnieju.

(e) Drużyna - zespół Uczestników, funkcjonujących w Turnieju pod określoną nazwą i logotypem. Drużyna składa się z pięciu zawodników. Każda ze zgłoszonych osób jest również Uczestnikiem i może być członkiem tylko jednej Drużyny. Drużyna jest definiowana jako zespół, który przyjął zaproszenie od Organizatora, akceptując tym samym zasady Turnieju i jego regulamin.

(f) Kapitan - osoba odpowiedzialna za komunikację turniejową pomiędzy Drużyną, a Administratorami turnieju, oznaczona w ramach prowadzonych w sposób odróżniający go od pozostałych uczestników turnieju będących członkami jednej Drużyny.

(g) Regulamin – zbiór zasad i postanowień, którym podlegają wszyscy Uczestnicy rozgrywek forBET. Dostępny na oficjalnym serwerze Discord Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora beloud.gg . Przystąpienie Uczestników do Turnieju, oznacza pełną akceptację jego treści, jak również treści innych dokumentów w nim wskazanych.

(h) Counter-Strike: Global Offensive – wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa, która została stworzona przez Valve Corporation oraz Hidden Path Entertainment

(i) Administrator – osoba lub zespół osób, która w imieniu Organizatora Wydarzenia sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem turnieju i działa w charakterze sędziego. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Administratora.

(j) Mecz - to podstawowa jednostka w rozgrywkach. Rozegranie jednej partii w Grze, trwającej dopóki jeden gracz lub drużyna nie zdobędzie zwycięstwa, lub do czasu spełnienia innych obowiązujących warunków zwycięstwa. W zależności od systemu dany Mecz może się odbywać w formie:

Bo1 - Best of 1 - najlepszy w jednym spotkaniu - do jednej wygranej mapy gry

Bo3 - Best of 3 - najlepszy z trzech spotkań - do dwóch wygranych map gry

(k) Discord - aplikacja służąca do komunikacji między Administratorami turnieju, a jego Uczestnikami, poprzez serwer przynależny do Organizatora Wydarzenia.

(l) Dyskwalifikacja - pozbawienie Uczestnika/Drużyny prawa udziału w dalszych etapach rozgrywki.

§2 Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy oficjalny regulamin Wydarzenia Rockstar Energy CUP (zwany dalej „Regulaminem”) obejmuje wszystkie etapy Turnieju (zwanego dalej „Turniejem” lub „Wydarzeniem”). Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest prawidłowa rejestracja w serwisie prowadzonym przez Organizatora Wydarzenia prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej beloud.gg

2.2 Niniejszy Regulamin został opracowany w celu zapewnienia atmosfery uczciwej rywalizacji podczas gry w Counter-Strike: Global Offensive (zwanej dalej „Grą”) w trakcie Wydarzenia, a także propagowania żywego współzawodnictwa i zapewnienia rozgrywek, które będą uczciwe, przyjemne i wolne od zdefiniowanych poniżej Zachowań Niesportowych.

2.3 Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wyrażenie zgody przez gracza na przestrzeganie przez cały czas warunków niniejszego Regulaminu, w tym kodeksu postępowania zawartego w §7. Gracz może zaakceptować Regulamin poprzez kliknięcie przycisku akceptacji lub zgody, zamieszczonego przez Organizatora Wydarzenia. Biorąc udział w dowolnej grze lub meczu wchodzącym w skład Wydarzenia, gracz potwierdza, że zaakceptował Regulamin zgodnie z niniejszym ustępem 2.3

2.4 Odpowiedzialność za egzekwowanie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wobec wszystkich graczy – Uczestników Wydarzenia spoczywa przede wszystkim na Administratorze Wydarzenia (zdefiniowanym powyżej) Organizator może zastosować wobec Uczestników Wydarzenia kary za naruszenie postanowień Regulaminu w sposób opisany szerzej w paragrafie 10 Regulaminu.

2.5 Organizatorem i podmiotem zarządzającym Turniejem jest Organizator – BeLoud Sp. z o.o. Kontakt do Organizatora: adres e-mail dawid.grzybek@beloud.team

2.6 Organizator Wydarzenia może w stosownym czasie jednak nie później niż na 24 godziny przez rozpoczęciem Wydarzenia aktualizować, poprawiać, zmieniać lub modyfikować niniejszy Regulamin. Wzięcie udziału w Wydarzeniu po wprowadzeniu jakichkolwiek aktualizacji, poprawek, zmian czy modyfikacji niniejszego regulaminu będzie tożsame z wyrażeniem przez gracza zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu w zaktualizowanej, poprawionej, zmienionej bądź zmodyfikowanej postaci. Informacje o zmianach wprowadzonych do Regulaminu będą przedstawiane Uczestnikom Wydarzenia za pośrednictwem serwisu Organizatora Wydarzenia lub serwisu Discord poprzez stosowną notyfikację.

2.7 Każdy Uczestnik Wydarzenia musi przestrzegać postanowień Umowy licencyjnej Uczestnika Wydarzenia końcowego Counter-Strike: Global Offensive, dostępnej pod adresem store.steampowered.com/subscriber_agreement/#4 (zwanej dalej „Umową Licencyjną Counter-Strike: Global Offensive”). Niniejszy Regulamin obowiązuje w połączeniu z Umową Licencyjną Counter-Strike: Global Offensive, lecz jej nie zastępuje. Wszelkie naruszenia postanowień umowy licencyjnej przez uczestników Wydarzenia stanowią podstawę do zastosowania kar dyscyplinarnych przez Organizatora Wydarzenia.

2.8 Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za prawidłowe działanie serwerów na których odbywa się Turniej jest podmiot prowadzący serwis LITTLEST Sp. z o.o. NIP: 6751749776

2.9 Osoby posiadające VAC BAN w grze Counter-Strike: Global Offensive nie mogą uczestniczyć w turnieju.

§3 Charakter i zasady rozgrywek

3.1 TTurniej prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem serwera Discord, serwisu Organizatora Wydarzenia beloud.gg oraz gampre.pl. Organizator będzie umieszczał wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozgrywek, takie jak regulamin, harmonogram, informacje bieżące oraz medialne.

3.2 Uczestnikami turnieju mogą być osoby posiadające obywatelstwo Polskie.

3.3 Do turnieju mogą przystąpić jedynie osoby które ukończyły lat 16.

3.4 Do turnieju przystąpią wyłącznie Drużyny składające się z pięciu graczy, które otrzymały potwierdzenie rejestracji przekazane przez Organizatora za pośrednictwem maila poprzez przekazanie stosownych zaproszeń.

3.5 Liczba punktów w meczu ustalana jest na podstawie wygranych rund Turnieju, przy czym każda wygrana runda w Turnieju oznacza jeden punkt.

3.6 Rejestracja do turnieju odbywa się przez stronę Gampre.pl, po wypełnieniu ankiety turniejowej, zamieszczonej na social mediach organizatora.

3.7 Każda z drużyn może posiadać jednego zawodnika rezerwowego.

§4 Informacje o rozgrywkach

Terminarz: 01.09.2021 - 05.09.2021

Dzień 1 (01.09.2021 - Środa) 1/16
19:00 - mecze 1-16 (1/16)

Dzień 2 (02.09.2021 - Czwartek) 1/8
19:00 - mecze (1/8)

Dzień 3 (03.09.2021 - Piątek): - Ćwierćfinał (BO1):
1 mecz: 17:00 - 18:00 (1/4)
2 mecz: 18:00 - 19:00 (1/4)
3 mecz: 19:00 - 20:00 (1/4)
4 mecz: 20:00 - 21:00 (1/4)

Dzień 4 (04.09.2021 - Sobota) - Półfinał (BO3):
1 mecz: 18:00 - 20:00 (1/2)
2 mecz: 20:00 - 22:00 (1/2)

Dzień 5 (05.09.2021 - Niedziela) - Finał (BO3):
17:00 - Finał turnieju

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek. Organizator Wydarzenia z uwagi na wystąpienie szczególnych okoliczności których wystąpienia nie można było przewidzieć, może dokonać zmian w terminarzu rozgrywek na godzinę przed rozpoczęciem się danego etapu wydarzenia, o którym mowa w postanowieniach poprzedzających.

4.2 Przyjętym formatem rozgrywek jest format Pojedynczej Eliminacji (tzw. Single Elimination), tj. turniej zbudowany jest na zasadzie rund, gdzie dla wygranie rundy oznacza awans wygranej Drużyny do kolejnej rundy Turnieju, natomiast przegranie rundy oznacza eliminację z Turnieju.

4.3 Komunikacja w trakcie Wydarzenia odbywa się za pośrednictwem kanału Organizatora na platformie Discord oraz strony Gampre.pl, w imieniu Organizatora stroną do kontaktu jest Administrator Wydarzenia oraz osoby przez niego wskazane. Komunikacji odpowiada Administrator.

4.4 Wszelkie kwestie związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem serwerów na których odbywa się niniejszy Turniej winny być zgłaszana przez Uczestników Turnieju Administratowi lub Gampre.pl za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonalnie serwerów których wyłącznym administratorem pozostaje Gampre.pl, przy czym w przypadku wystąpenia istotnej przeszkody natury technicznej Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo ustalenia innej daty przeprowadzenia określonych rozgrywek w przypadku gdy uzna to konieczne i niezbędne kierując się w szczególności zasadami uczciwej rywalizacji.

§5 Nagrody

5.1 Nagroda pieniężna w wysokości ustalonej wedle postanowień poprzedzających zostanie przekazana po ⅕ na rachunki bankowe Uczestników Wydarzenia (członków Drużyny) którzy zwyciężyli w całym Turnieju w ramach Wydarzenia w terminie 28 dni od dnia przekazania pełnych danych o których mowa w ustępie 5.2 poniżej.

5.2 Uczestnicy którzy zwyciężyli w Turnieju zobowiązani są do podania niezbędnych danych wymaganych przez Administratora celem przekazania nagrody o której mowa w niniejszym paragrafie w terminie 7 dni od zakończenia Wydarzenia i ogłoszenia wyników Turnieju. Celem wyjaśnienia wątpliwości w przypadku nie podania danych niezbędnych do przekazania nagrody lub przekazania ich w ograniczonym zakresie przez zwycięskich Uczestników Turnieju w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nagroda podlega przepadkowi.

5.3 Wszelka komunikacja niezbędna do przekazania Nagrody nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Turnieju za pośrednictwem korespondencji email przekazanej na adres poczty elektronicznej wskazany w procesie rejestracji Uczestnika Wydarzenia w serwisie Organizatora.

5.4 W turnieju Rockstar Energy CUP dla drużyn przewidziane są następujące nagrody:

 • I miejsce - 5000 PLN

§6 Drużyna i Uczestnicy

6.1 Każdy Uczestnik musi na każdym etapie Turnieju spełniać warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

6.2 Nazwy drużyn oraz nicki Uczestników nie mogą być wulgarne ani/oraz obraźliwe dla żadnej grupy społecznej.

6.3 Organizatorzy nie przewidują możliwości zmiany konta za pomocą którego Uczestnik zgłosił się do Turnieju. Skład osobowy Drużyny jaka dokonała zgłoszenia pozostaje niezmienny przez cały okres trwania Turnieju.

6.4 Administracja będzie kontaktowała się z Uczestnikami za pomocą platformy Discord, e-maili lub gampre.pl

6.5 Nazwa wykorzystywana przez Uczestnika Wydarzenia lub Drużynę nie może naśladować innej drużyny, gracza, streamera, celebryty, urzędnika państwowego, pracownika Organizatora Wydarzenia ani żadnej innej osoby lub podmiotu.

6.6 Każdy z Uczestników Wydarzenia ma prawo wziąć udział w danym Wydarzeniu tylko jeden (1) raz (wykorzystując tylko jedno (1) konto użytkowania ustalone dla danego rodzaju gry). Zabronione jest branie udziału w Wydarzeniu więcej razy przy użyciu dodatkowego lub alternatywnego konta (lub kont).

6.7 Celem wyjaśnienia wątpliwości Organizator nie dopuszcza zmiany składu Drużyny od chwili rozpoczęcia Turnieju.

§7 Zasady Rywalizacji - POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1 Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play oraz wszelkich przepisów i zaleceń wydanych przez Organizatora w szczególności choć nie wyłącznie Uczestnik Turnieju zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do pozostałych graczy, Administratorów Wydarzenia, widzów i sponsorów.

7.2 W szczególności zabrania się uczestnikom Wydarzenia stosowania gróźb lub zachowywania się w sposób pozbawiony szacunku, znieważania innych, używania obraźliwego słownictwa, opuszczania trwającej rozgrywki, sabotowania gry, spamowania, manipulacji innymi, wyłudzania bądź jakichkolwiek zabronionych prawem działań.

7.3 Wszelkie przypadki naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą być podstawą do podjęcia działań dyscyplinarnych wobec Uczestnika, niezależnie od tego, czy naruszenie to było celowe.

7.4 W sytuacji nieuregulowanej w Regulaminie Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do decydowania o rozwiązaniu sporu poprzez decyzję Administratora. Głównym Administratorem Turnieju jest Dawid Grzybek.

7.5 Wszyscy Uczestnicy przed rozpoczęciem Meczu mogą zostać zweryfikowani przez Administratora pod względem zasad i reguł opublikowanych w regulaminie Turnieju. Każdy Uczestnik powinien sprawdzić przed rozpoczęciem meczu, czy nie ma uwag do przeciwnika za pośrednictwem Discord/ kanałów komunikacji zawartych w serwisie Organizatora. Ewentualne uwagi powinny zostać zgłoszone Administratorowi w trybie natychmiastowym . W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu Organizatorowi przysługuje w dowolnej chwili wyłączne prawo czasowego wstrzymania Meczu.

7.6 Każdy z Uczestników, biorących udział w rozgrywkach, może mieć nadane przez Organizatora miejsce klasyfikacyjne względem uzyskanych wyników.

7.7 Jeżeli istnieje podejrzenie oszustwa ze strony przeciwnika należy zgłosić zaistniały fakt wraz z dowodami oszustwa (nagrania meczu) do Administratora Wydarzenia nie później niż przed ogłoszeniem wyniku meczu , która się z nimi zapozna i ogłosi werdykt, przy czym Administratorowi Wydarzenia przysługują wyłączne kompetencje w zakresie ewentualnej zmiany wyniku meczu na podstawie zgłoszonych uwag przez Uczestnika. Decyzja Administratora Wydarzenia jest ostateczna. Organizator zobowiązany jest wydać decyzję rozstrzygającą na podstawie zgromadzonych dowodów zgłoszonych przez Uczestnika lub Kapitana Drużyny w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godzin od chwili zgłoszenia o którym mowa w niniejszym ustępie.

7.8 Każdy z Uczestników w każdym momencie dowolnego Meczu powinien grać zgodnie z zasadami Gry i w zgodzie z niniejszym Regulaminem. Jakiekolwiek formy nieczystych zagrań są zabronione przez niniejszy Regulamin, a ich wykorzystywanie może skutkować podjęciem wobec gracza kroków dyscyplinarnych.

7.9 Katalog działań niedozwolonych zawarty w niniejszym Regulaminie ma charakter otwarty, wobec powyższego wszelkie inne działanie niezgodne z zasadami zawartymi w postanowieniach niniejszego Regulaminu mogą po uprzedniej analizie Organizatora Wydarzenia być podstawą do podjęcia kroków dyscyplinarnych wobec Uczestnika Wydarzenia.

7.10 Za działania niedozwolone uważane są w szczególności:

 • (a) wykorzystywania błędów występujących w grze, dla uzyskania przewagi tzw. Exploiting.
 • (b) działanie w zmowie z innym uczestników Wydarzenia lub grupą uczestników Wydarzenia (zdefiniowane poniżej) polegające w szczególności na: oddawaniu meczów walkowerem lub ustawianie ich wyników, próba przekupienia sędziego lub arbitra bądź jakakolwiek inna legalna bądź nielegalna czynność lub umowa, której celem jest wpłynięcie (lub próba wpłynięcia) na wynik dowolnego meczu lub Wydarzenia;
 • (c) jakakolwiek modyfikacja klienta Gry, której efektem jest działanie inne od tego jakie było pierwotnie przewidziane przez wydawcę Gry lub Organizatora Wydarzenia;
 • (d) uczestnictwo w Wydarzeniu za pośrednictwem konta innego gracza zarejestrowanego na inną osobę lub zezwolenie na to innemu graczowi (bądź też nakłanianie, zachęcanie lub polecenie innej osobie, by to zrobiła).
 • (e) Korzystanie z urządzeń lub programów służących do oszukiwania lub z jakiejkolwiek podobnej metody prowadzącej do nieuprawnionego premiowania Uczestnika mającej w szczególności na celu zapewnienie przewagi w grze.
 • (f) Celowe wykorzystywanie jakichkolwiek funkcji gry (np. błędów w jej kodzie) w sposób niezgodny z zamierzeniem wydawcy gry lub Organizatora Wydarzenia, w celu zapewnienia sobie przewagi w grze.
 • (g) Atakowanie innych graczy z wykorzystaniem metody DDoS, swattingu lub innych podobnych środków, mających na celu zakłócenie połączenia innego gracza z klientem Gry.
 • (h) Korzystanie z makr lub podobnych metod do automatyzacji akcji wykonywanych w grze.
 • (i) Przyjmowanie jakichkolwiek prezentów, nagród, lub innych świadczeń rzeczowych lub pieniężnych w zamian za obietnice wykonania usług, usługi wykonane lub takie, które mają być wykonane i wiążą się z nieuczciwą grą (w szczególności polegające na oddanie meczu lub sesji walkowerem bądź ustawianie meczu lub sesji).

7.11 Każda zniewaga przeciwnika zarówno podczas Rozgrywki jak i Komunikacji na Discordzie podlega karze dyscyplinarnej. W przypadku naruszenia tego podpunktu Regulaminu należy zgłosić ten fakt do Administracji dołączając dowody w postaci zrzutów ekranu.

7.12 Jeżeli jedna z Drużyn zostanie zdyskwalifikowana z Turnieju to w pierwszej kolejności jej miejsce zajmuje Drużyna, która przegrała mecz przeciwko Drużynie zdyskwalifikowanej w ostatnim etapie rozgrywek. Jeżeli nie ma takiej możliwości to jej miejsce zajmuje Drużyna z największa ilością zdobytych punktów która nie przeszła do kolejnej rundy rozgrywek w ramach danego Wydarzenia.

7.13 Aby otrzymać nagrodę Drużyna w pełnym składzie musi wziąć udział we wszystkich etapach Turnieju, do których się zakwalifikowała przy zachowaniu wszelkich zasada ustalonych niniejszym Regulaminem .

7.14 Każdy uczestnik musi wziąć udział we wszystkich rozgrywkach, do których się zakwalifikował w ramach postępów w Wydarzeniu. Każdy uczestnik wchodzący w skład danej drużyny lub gracz indywidualny w celu właściwej klasyfikacji zobowiązany jest wziąć udział w wszystkich rundach rozgrywkowych w ramach prowadzonych rozgrywek dla danego Wydarzenia pod rygorem dyskwalifikacji z dalszego udziału w Turnieju.

§8 ROZGRYWKI MECZOWE

8.1 Turniej odbywa się w trybie Single Elimination 5vs5.

8.2 Wszystkie spotkania odbywają się na serwerach wskazanych przez Gampre

8.3 Pula map dostępnych na turnieju to: de_inferno, de_mirage, de_overpass, de_vertigo, de_dust2, de_nuke, de_ancient.

8.4 Wybór map w systemie BO1 wygląda w następujący sposób:

Drużyna A: Odrzuca pierwszą mapę,
Drużyna B: Odrzuca drugą mapę,
Drużyna A: Odrzuca trzecią mapę,
Drużyna B: Odrzuca czwartą mapę;
Mecz będzie miał miejsce na mapie, która nie została odrzucona.
Drużyna A to drużyna która ma wyższą pozycję w drabince, co pozwala jej na odrzucenie pierwszej mapy oraz wybór strony na mapie.

8.5 Wybór map w systemie BO3 wygląda w następujący sposób:

Drużyna A: Banuje pierwszą mapę,
Drużyna B: Banuje drugą mapę,
Drużyna A: Wybiera pierwszą mapę,
Drużyna B: Wybiera stronę na pierwszej mapie,
Drużyna B: Wybiera drugą mapę,
Drużyna A: Wybiera stronę na drugiej mapie,
Drużyna A: Wybiera stronę na ostatniej mapie
Drużyna A to drużyna z wyższą pozycją w drabince.

8.6 Warunkiem zwycięstwa jest wygranie meczu poprzez zdobycie 16 punktów (z przewagą conajmniej 2 punktów), w przypadku remisu rozgrywane są rundy dogrywkowe.

8.7 Drużyny muszą wystartować grę w ciągu 10 minut od czasu podanego w terminarzu, drużyna która nie przyszła odpada z turnieju.

8.8 Obie drużyny mają prawo do jednej przerwy 3 minutowej, która może odbyć się jedynie po zakończonej rundzie albo przed jej rozpoczęciem.

8.9 Wygrana Drużyna zobowiązana jest do zrobienia Screenshota (zrzutu ekranu) oraz wrzucenia go w media z meczu na stronie Gampre

8.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z serwerami na których będą rozgrywane poszczególne Mecze. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z serwerami które skala czyni niemożliwym realizację Turnieju przy zachowaniu zasad fair play, oraz rzetelnego współzawodnictwa Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany terminu Rozgrywek na najbliższy możliwy termin. W celu wyjaśnienia wątpliwości w wyłącznej gestii Organizatora pozostaję prawo do stwierdzenia, iż wystąpiły obiektywne przeszkody natury technicznej w realizacji Wydarzenia lub jego części a w konsekwencji stwierdzenie i ustalenia nowego terminu rozgrywek.

8.11 W przypadku problemów z porozumieniem między Drużynami proszone one są o bezzwłoczne zgłoszenie się do Administracji, ewentualne negatywne konsekwencje dla prawidłowego przebiegu Wydarzenia lub jednostkowych Rozgrywek będą poddane wyłącznej decyzji Organizatora, która z chwilą wydania jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

8.12 Brak zgłoszenie o którym mowa w ustępie 8.9 powyżej w terminie 5 minut od wystąpienia problemu uprawnia Organizatora do pozostawienia skargi bez rozpoznania.

8.13 Wszelkie działania gracza skutkujące rozłączeniem będą uznawane za celowe, niezależnie od rzeczywistych intencji gracza. Celowe rozłączenie nie jest uznawane za błąd techniczny i jako takie nie może być podstawą do powtórzenia meczu.

8.14 Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek pobrania oraz używania programu anticheat dostępnego na stronie: https://ac.1shot1kill.pl/assets/download_solid/1shot1kill-anti-cheat-setup.exe

8.15 Każdy uczestnik turnieju musi mieć połączone konto steam z kontem Gampre.

8.16 Drabinka turniejowa jest generowana losowo.

§9 PUNKTACJA

9.1 W systemie BO3 wygrywa Drużyna, która jako pierwsza uzyska wynik 2 zwycięstw w mapach.

9.2 W systemie BO1 wygrywa Drużyna, która jako pierwsza uzyska wynik 1 zwycięstwa w mapach.

§10 KARY I DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE

10.1 W przypadku gdy Organizator Wydarzenia stwierdzi iż działanie lub zaniechanie uczestnika Wydarzenia narusza reguły i postanowienia ustalone treścią niniejszego regulaminu może podjąć wobec osoby naruszającej następujące Działania Dyscyplinarne:

 • (a) Ostrzeżenie gracza (słowne lub pisemne), publicznie lub na osobności przy czym droga komunikacji w przedmiocie udzielenia ostrzeżenia o którym mowa w niniejszym punkcie pozostaje wyłącznej gestii Organizatora Wydarzenia;
 • (b) Utrata punktów w aktualnym lub przyszłym meczu bądź meczach;
 • (c) Odebranie wszystkich nagród przyznanych temu Uczestnikowi/Drużynie
 • (d) Dyskwalifikacja gracza/ Drużyny z jednej lub więcej sesji i/lub meczów danego Wydarzenia;
 • (e) Odebranie graczowi prawa do udziału w jednym lub w większej liczbie Wydarzeń, które będą w przyszłości organizowane przez Organizatora;

10.2 W celu wyjaśnienia wątpliwości podstawą do nałożenia kar dyscyplinarnych o których mowa powyżej w szczególności jest odstępstwo od sposobu organizacji i przeprowadzenia Meczu, naruszenie warunków umowy uczestnictwa w Turnieju, naruszenie Regulaminu, naruszenie innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, naruszenie przepisów wydanych przez Organizatora lub próba oszustwa.

10.3 W przypadku nałożenia na Uczestnika kar lub podjęcia działań dyscyplinarnych o których mowa w niniejszym paragrafie każdorazowo rodzaj nałożonej kary dyscyplinarnej zależy od stopnia naruszenia, w szczególności sposobu organizacji lub przeprowadzenia meczu, dochowania warunków umowy, regulaminów lub przepisów prawa oraz uporczywości naruszeń i ich konsekwencji.

10.4 W celu wyjaśnienia wątpliwości nałożenie kary w postaci dyskwalifikacji jednego członka Drużyny jest równoznaczna z dyskwalifikacją całej Drużyny.

10.5 Kara dyskwalifikacji, o której mowa powyżej oznacza, że Drużyna zostaje wyłączona z dalszego udziału w wydarzeniu i traci jakiekolwiek uzyskane uprzednio prawa do nagród.

§11 Streaming, Media

11.1 Każdy uczestnik ma możliwość prowadzenia transmisji na własnym kanale w mediach społecznościowych (treści Uczestnika Wydarzenia).

11.2 Każda transmisja z rozgrywki musi mieć ustawione 140-sekundowe opóźnienie.

11.3 Wszelkie informacje lub treści prezentowane w toku transmisji na kanałach Uczestnika Wydarzenia w mediach społecznościowych muszą spełniać wymogi ustalone treścią niniejszego regulaminu.

11.4 W szczególności wszelkie Treści Uczestnika Wydarzenia muszą być zgodne z następującymi normami dotyczącymi treści: Treści Uczestnika Wydarzenia nie mogą być niezgodne z prawem, stanowić oszustwa, mieć obscenicznego, zastraszająco ani zniesławiającego charakteru, stanowić naruszenia prywatności albo praw własności intelektualnej, w inny sposób szkodzić osobom trzecim ani być niewłaściwe oraz nie mogą stanowić ani zawierać wirusów komputerowych, namawiania do kupna, łańcuszków pocztowych, wysyłanych masowo wiadomości elektronicznych ani jakiejkolwiek innej formy „spamu”.

11.5 Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, taga, nagrań dźwięku, podobizny, wideo, statystyk z rozgrywek i/lub identyfikatora konta dowolnego gracza w celu promocyjnym przed, w trakcie i po dacie zakończenia Wydarzenia, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Wydarzenia lub innych Wydarzeń w Grze związanych z działalnością Organizatora Wydarzenia oraz programów.

§12 Ochrona danych osobowych

12.1 W celu uczestnictwa w Turnieju Uczestnik powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych (dalej „dane” lub „dane osobowe”).

12.2 Przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym rozdziale będzie przebiegało zgodnie z postanowieniami polityki prywatności której treść znajduje się na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia beloud.gg

§13 Postanowienia końcowe

13.1 Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie wyłączne prawo do decydowania ma Organizator.

13.2 Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji przez Organizatora.

13.3 W celu uniknięcia wątpliwości Rozgrywki będą̨ rozgrywane zgodnie z czasem lokalnym dla Polski według danego okresu roku.

13.4 Organizator potrąci z Nagrody kwotę podatku należnego od osób fizycznych od kwoty wygranej o której mowa w paragrafie 5 Regulaminu w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

13.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Rozgrywek, jeżeli wyniknęły z przyczyn losowych (np. utrata połączenia internetowego i inne problemy techniczne) oraz na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.